۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

ایکاش همه هزاره میبودیم


نگاشته یی از قلم عبید «مهدی»
فشرده ترین بیان زوال پشتون وتاجک
دودمان دکترمحی الدین «مهدی» ازنظر فرهنگ مداری و تکیه برارزش های مدنی وتاریخی، در اوضاع واحوال رو به فروپاشی امروز، جایگاه ارجمندی دارد. آن چه عبید مطرح کرده، چکیده یی از صد کتاب نا نوشته است. حقیقت این است که هزاره ها در تمامی عرصه ها اثبات کرده اند که سزاوار اول بودن اند و به مرور بر صدر اقتدار فراز می آیند.

اى كاش همه هزاره مى بوديم كه:
١- بجاى مدل موتر، درجه ى تحصيل مان اهميت مى يافت؛
٢- بجاى مغازه هاى لباس، پولمان را در مراكز آموزشى خرج مى كرديم؛
٣- بجاى مدل و شكل مو، مغز و فكرمان مهم مى بود؛
٤- بجاى دعوا و سر و صدا، با حوصله مندى، همه چيز را تحمل مى كرديم و راه مان را ادامه مى داديم؛
٥- بجاى تفنگ، قلم بر مى داشتيم؛ 
٦- بجاى حوض هاى آب بازى، پول مان را در كتاب فروشى ها خرج مى كرديم؛
٧- بجاى تخريب يكديگر، همكارى را پيشه مى كرديم؛
٨- بجاى فيس بوك، وقت مان را در گوگل صرف مى كرديم؛
٩- بجاى سريال هاى پوچ هندى، فيلم هاى انگليسى مى ديديم كه زبان بياموزيم؛
١٠- بجاى فيس بوك، در جاده ها و زير آفتاب و باران از حق خود دفاع مى كرديم؛
١١- بجاى خوابيدن در روز انتخابات، از هشت صبح تا پنج عصر در مراكز رأى دهى صف مى كشيديم؛
١٢- بجاى برادر كشى، اتفاق و همبستگى را پيشه مى كرديم؛
١٤- بجاى سركوب خواهران و دختران خانواده، تشويق شان مى كرديم تا در كار و اقتصاد و تحصيل، هم گام با مردها شوند؛
١٥- بجاى مصارف ديوانه وار و بى فايده در عروسى ها، دسته جمعى و گروهى ازدواج مى كرديم؛
١٦- بجاى ايجاد وحشت و كشتار، در زمينه هاى فرهنگى، هنرى، ورزشى و علمى به كشورمان افتخار مى آفريديم؛
١٧-بجاى تنبلى، سخت كوشى را پيشه مى ساختيم؛
١٨- بجاى دشنام دادن در زير اين يادداشت، چند دقيقه فكر مى كرديم. 
ياد آورى: مواردى را كه مى دانيد، اضافه نماييد.
 
نوشته شده توسط عبیدمهدی  به نقل ازوبلاگ رزاق مامون