۱۳۹۳ اسفند ۲۱, پنجشنبه

شبی بابودا

شبی با بودادربامیان برگزارشد.
شب گذشته مراسمی تحت نام شبی با بودا دربامیان با اشتراک دهها تن ازفعالین مدنی، حقوق بشری،و مردم شریف بامیان،درپای مجسمه بزرگ شهمامه دربامیان ، برگزارشد. دراین مراسم شعرای محترم ابتدا به شعروسرودخوانی های شان، که درباب تخریب مجسمه های بودا توسط طالبان ، سروده شده بود را به خوانش گرفتند. محترمین برلاس داوود بیگ ،ابراهیم تولا،وستیزوتنی چند ازشاعرین دیگرهم دراین مراسم حضورداشتند که سروده های شان مورد استقبال حضار قرارگرفت. بعد ازخوانش اشعار، باشام مختصری ازحضار،استقبال به عمل آمد. و این مراسم پایان یافت. گفته می شودکه این مراسم ازطرف بورد اتحادیه توریزم بامیان که درراس خانم طاهره شریفی هستند، ترتیب داده شده بود. مجسمه های بزرگ بودا توسط طالبان درزمان حکومت طالبان ،ازبین برده شد.

۱۳۹۳ اسفند ۱۴, پنجشنبه

شلاق زدن یک زن و مرددرشهربامیان

شلاق زدن یک زن و مرددرشهربامیان.

دیروزچهارشنبه چهارم ماه مارچ ،ازطریق شبکه های اجتماعی باخبرشدیم که یک زن و مرد درشهر بامیان شلاق زده شدند.گفته شده است که این زن ومرد به دلیل داشتن رابطه نامشروع، توسط کمربند قاضی دادگاه، هرکدام 100 ضربه شلاق زده شد. طبق خبرهای تایید ناشده ، بعدازشلاق زدن این دونفر، این زن ومرد، به عقد همدیگردرآمدند. به محض یافتن معلومات بیشتر،حتما شمارادرجریان خواهم گذاشت.

۱۳۹۳ اسفند ۱۰, یکشنبه

اسکی بانوان درشهربوداشنبه گذشته مسابقه اسکی درمنطقه شهیدان مرکزبامیان برگزارشد، این مسابقه فقط برای بانوان بود که فقط 8 بانوی جوان بامیانی درآن شرکت کرده بودند، این مسابقه ازطرف بنیاد آقاخان، بوردتوریزم بامیان، وریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان برگزارشد. وهم چنین دراین مسابقه اسکی بازان زن ازکشورهای اروپایی وآمریکا هم شرکت داشتند که درپایان خانم حسنی مقام اول ،هانیه و زهراابراهیمی به ترتیب مقام دوم و وسوم را ازآن خود کردند. ازسه سال گذشته تا حال این سومین مسابقه اسکی بانوان دربامیان است که با اشتراک بانوان بامیانی و دیگر کشورها، برگزارمی گردد. بامیان با کوههای همیشه پربرفش جای خوبی برای ورزش بانوان مخصوصآ اسکی می باشد. و هدف دیگرازبرگزاری این بازیها جلب و جذب توریست به این ولایت باستانی می باشد. جمعه گذشته مسابقه اسکی بین آقایان هم دراین ولایت برگزارشده بود که درپایان اسکی بازان افغان توانستند که ازمقام اول تا هشتم را ازآن خود کنند. مسابقه اسکی آقایان درمنطقه چپ دره ، دره فولادی مرکزبامیان برگزارشده بود. دراین هردومسابقه خبرنگاران زیادی منجمله مجیب خبرنگار تلویزیون طلوع ،جهت پوشش خبری و فیلم برداری به این مکان آمده بودند.