۱۳۹۳ مهر ۶, یکشنبه

دزدان مسلح دربامیان

پنج شنبه شب که درمهمانی دعوت بودیم، به یکی ازمهمانان زنگ آمد ، برادر این شخص که گویا ازراه زمین ازولسوالی یکولنگ به ولسوالی پنجاب ولایت بامیان درحال حرکت بودند، درنزدیکی کوتل شاطو، دزدان مسلح سه موترمسافران را ایستاد میکند و جیب واموال همه مسافران رابا خیال راحت خالی می کند و سپس صحنه را ترک می کنند، جزییات بیشترازاین حادثه دردسترس نیست، این درحالی است که دراین اواخر دامنه ناامنی ها حتی ولایت همیشه امن بامیان راهم بی نصیب نماند.

۱۳۹۳ مهر ۱, سه‌شنبه

تقدیرازآمرامنیت بامیان


فعالین مدنی و حقوق بشری بامیان، ازمحمدعلی لگزی آمرامنیت قوماندانی امنیه ولایت بامیان، تقدیربه عمل آوردند، محمدعلی لگزی از دوسال پیش به حیث آمرامنیت قوماندانی امنیه ولایت بامیان، ایفای وظیفه می نماید. درعکس محترم محمد علی لگزی رادرحال گرفتن تقدیرنامه ازدست محترم حسین داد احمدی ، رییس دفترمجما دربامیان  و یک تن ازفعالین مدنی بامیان، دیده می شود.که ما هم به نوبه خود دراین جا اززحمات شبانه روزی محترم محمد علی لگزی آمرامنیت قوماندانی امنیه ولایت بامیان تشکری نموده و ازخداوند بزرگ توفیقات روزافزون برای ایشان، خواهانیم.

حالاافغان جت دربامیان


پروازهای شرکت هوایی افغان جت ،دربامیان شروع شد.
با شروع شدن پروازهای این شرکت ازبامیان به دیگرولایا ت کشور، سهولت خوبی برای مردم بامیان،به خصوص کارمندان دولت و موسسات خارجی  که به خاطرنبود امنیت راههای زمینی نمی توانند ازدره غوربند یا میدان شهرولایت وردک، بروند، فراهم شده است.گفته شده است که قیمت تکت آن ازبامیان به کابل ، 110 دالرآمریکایی است که این قیمت برای مردم بامیان، بیش ازحد گران است و دسترسی به این خدمات را برای مردم عادی ، مشکل کرده است.
 

۱۳۹۳ شهریور ۲۴, دوشنبه

محکوم کردن حمله به جنرال قاسمی دربامیان

فعالین مدنی و حقوق بشری و دهها تن ازمحصلین وشهروندان بامیانی ، سو ء قصد دیروز به جان جنرال ابراهیم قاسمی وکیل مردم کابل درپارلمان، را تقبیح کردند. دیروز یک شنبه فعالین مدنی و حقوق بشری با گردهم آیی درچوک اریکین شهربامیان، حمله و سوء قصد به جان ابراهیم قاسمی را تقبیح و خواهان مجازات عاملین این سوء قصد شدند. جنرال قاسمی دیروزدرغرب کابل، ازیک سوء قصد نجات یافت.

 

۱۳۹۳ شهریور ۲۳, یکشنبه

مظاهره دختران لیلیه دربامیان

دوسه شب پیش دختران محصل درلیلیه بامیان، دست به تظاهرات زدند. آنها نسبت به بی حرمتی و بی امنیتی شان ، که دراین اواخربه اوج خود رسیده است ، دست به تظاهرات زدند. با بازسازی جدید میدان هوایی شهربامیان که دراین اواخرصورت گرفت، راه لیلیه دختران که ازبالای میدان هوایی می گذشت، مسدود شده و دختران ودیگرشهروندان مجبورهستند که ازدو تونل تنگ وتاریک و پرپیچ وخمی که به منظور گذرگاه عابرین پیاده درنظرگرفته شده واززیرمیدان هوایی می گذرد، عبورومرورنمایند. قضیه ازاین جا شروع می شود که سه تن ازاین دخترانی که می خواستند ازاین تونل ،عبورکنند، درهمین وقت، جوانی با موترشخصی اش ، مزاحم ایشان می شوند و اصرار براین دارد که سوارشوند، دراین بین یکی ازاین دختران بیهوش شده  و نقش برزمین می شود، بابیهوش شدن این دختر، موترمذکورازصحنه متواری می شود وموتردیگری که ازآنجا می گذشت، ازیکی ازریاست های دفاتردولتی بامیان بوده که با همکاری ایشان ، دخترمحصل به هوش آمده و راهی لیلیه شان می شود که جریان این واقعه هم توسط همین شخص به شخص مقام ولایت بامیان می رسد که مقام ولایت شخص والی صاحب خود پیگیرقضیه می شود. این درحالی است که درطول دوران حکومت حامد کرزی دختران محصل دربامیان ازنظرامنیتی کدام مشکلی نداشته اندوازآزادی های نصبی ای برخورداربوده اند. اگردولت و مقامات مسول ،جلوی این طور بی بندوباری ها رانگیرد، می تواند عواقب ناگواری درپی داشته باشد. درطول دوازده سال گذشته بامیان یکی ازولایاتی است که بیشترین شاگردان ومحصلین دختررا دارد.

۱۳۹۳ شهریور ۲۲, شنبه

ولسوالی کهمرد

جوادصادع درصفحه فیس بوکش نوشته بود، جنگ شدیدی درولسوالی کهمرد ولایت بامیان، میان نیروی های طالبان و پلیس این ولسوالی ،ادامه دارد. بامیان راهم ، بی امان نگذاشتند. لعنتی ها!!!

۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

افتتاح دفترشبکه زنان دربامیان

دفترشبکه زنان دربامیان افتتاح شد. دیروزدفترشبکه زنان دربامیان طی مراسمی که درهوتل نوربند قلعه برگزارشده بود، دربامیان آغازبه کارکرد. دراین محفل ، دهها تن ازفعالین مدنی بامیان، فرهنگیان، روحانیون، ونماینده های دفاترمرکزبامیان حضورداشتند. این محفل با سخنرانی خانم فروتن مسول شبکه زنان دربامیان، شروع شدو به دنبال آن ، حسین داد احمدی مسول دفترمجما درزون بامیان، و سخنرانی بابه محسنی یک تن ازروحانیون مرکزبامیان، و هم چنین سخنرانی کوتاهی توسط نماینده ریاست ا مورزنان بامیان، و بعد هم با ضیافت نان چاشت  و افتتاح کردن دفترمذکوردرمنطقه جیگره خیل ، به پایان رسید. خانم فروتن گفتند: این دفترفعلا کارخود را درزون بامیان (بامیان و دایکندی) با پروژه ای سه ساله آغازمی کند و این دفترهمکاری بیشتر با جامعه مدنی خواهد داشت. خانم فروتن افزودند: این دفتردربخش بلند بردن ظرفیت های زنان ، آموزش دهی ازحقوق زنان و اطفال، تدویروروکشاپ ها و سمینارها، فعالیت خواهد داشت. با افتتاح این دفتردرزون بامیان ، زنان این مرزوبو م به آینده شان بیشترامیدوارشدند تا باشد گوشه ای ازهزاران مشکلات ایشان راحل و فصل نماید.دراین برنامه من به حیث نماینده دفترمان، حضورداشتم.

۱۳۹۳ شهریور ۱۸, سه‌شنبه

یک ازبدترین روزها

امروز یکی از روزهای بد زندگیم بود، ازصبح تا حالا که ساعت 04:30 بعدازظهر است ، دراضطراب به سر می برم و هرلحظه منتظرخبربدی هستم. امروز 18 جوزا سالروز شهادت احمد شاه مسعود است درحالیکه این روزها مصادف است با اعلان نتایج آرای دور دوم ریاست جمهوری افغانستان. مردم افغانستان به ویژه کابل، دریک حالت سردرگمی و ترس به سر می برند. ازطریق تویترخبررسید که درکوچه و خیابانهای کابل، دهها تن ازجوانان با شلیک فیرهای هوایی ، مخالفت شان را نسبت به روند انتخابات نشان می دهند. فاصله زیادی به آشوب و ناآرامی ها نمانده است. وقتی که کسی بتواند خودسرانه دست به شلیک فیرهای هوایی بکند ، چه بسا می تواند به طرف ارگ ریاست جمهوری رفته و مردم بی دفاع را مورد هدف قراردهد. خوش به حالم که دربامیان هستم ولی ترس هم چنان دروجودم احساس می شود، بی درنگ به  یاد سالهای انقلاب می افتم که با کوچکترین واکنشی ، دهها تن ازمردم بی دفاع به خاک و خون می غلطید تا این که شروع کننده گان و آشوبگران به چیزی دست پیدا کنند و به اصطلاح با دست خالی به خانه های شان برنگردند. ازاین انتخابات قلابی و روند مسخره آن ، به شدت بیزارم. با خود عهد کرده ام که دیگردرهیچ انتخاباتی اشتراک نخواهم کرد.

۱۳۹۳ شهریور ۱۶, یکشنبه

محکوم کردن حادثه پغماندیروزفعالین مدنی،حقوق بشری،و دهها تن ازمردم بامیان، بخاطرتجاوزگروهی درپغمان کابل، درجلوی دروازه ریاست محکمه ولایت بامیان، گردهم آمده و نفرت و انزجارشان را ازاین عمل وحشیانه ، اعلان کردند و خواهان به محاکمه کشاندن عاملین این عمل شدند. درعکس رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر درزون بامیان ،محترم روح الله فروغ با نشان دادن پلاکاردی که درآ ن نوشته شده ، خشونت نه، درگردهم آیی دیروزدربامیان اشتراک داشتند. که ازاشتراک ایشان و فعالین مدنی بامیان دراین محفل قدردانی می نمایم .چندروزپیش هم گردهم آیی به همین مناسبت دربامیان با حضورصدها نفردرچوک اریکین این شهر، برگزارشده بود.
 

۱۳۹۳ شهریور ۱۲, چهارشنبه

گردهم آیی دیروز


گردهم آیی دربامیان بخاطرمحکوم کردن تجاوزدسته جمعی درکابل ، دیروزدرچوک اریکین این شهر، برگزارشد.

عکس ازفیس بوک

تصاویری که اشکم را درآورد

این تصاویر، مربوط به تجاوزدسته جمعی گروهی ازمردهای نامرد به چندخانم است که دراطراف پغمان کابل اتفاق افتاده بود.
به راستی که این تصاویراشکهایم را درآورد.

تصاویرگرفته شده ازفیس بوک
 

اطلاعیه

اطلاعیه :
بخاطر تقبیح عمل جنایت کاران درمسیر پغمان -کابل وسایر موارد نقض حقوق بشری ،امروز نهاد های مدنی فعالین مدنی وفعالین حقوق بشری دربامیان گرد همایی را ه ...
اندازی مینمایند
امیدواریم که دراین حرکت دادخواهانه با ما همنوا شوید.
زمان : امروزچهارشنبه ساعت 3 بعد ازظهر

مکان : شهر بامیان چوک الیکین

اشتراک برا ی عموم آزاد است